Algemene voorwaarden Spanplafond Totaal/Leussink Services
Geldig vanaf 01-01-2015

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 Spanplafond Totaal en Leussink Services, de gebruikers van deze algemene voorwaarden. Gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 6053994.

Leussink services wordt hierna vernoemd als Spanplafond Totaal

1.2 Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Spaplafond Totaal tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.3 Contractspartij: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Spaplafond Totaal tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.3 Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4 Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder te verstaan:
inbouwwerkzaamheden en overige uitgevoerde werkzaamheden door Spanplafond Totaal.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.2 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Spanplafond Totaal die strekken tot het verlenen van diensten of de verkoop van producten.
2.3 de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Spanplafond Totaal.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen spanplafond totaal en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde in acht worden genomen.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De Klant kan geen toekomstige rechten ontlenen indien Spanplafond Totaal op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden vereist.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Door Spanplafond Totaal gedane aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, daarna zijn zij alleen van informatieve waarde.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
3.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Klant verstrekte gegevens
onjuist waren, heeft Spanplafond Totaal het recht de prijs in de betreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1 Overeenkomsten met Spanplafond Totaal kunnen slechts op de navolgende wijzen tot stand komen:
– Het ondertekenen door Spanplafond Totaal en haar klant van een door Spanplafond Totaal opgestelde schriftelijke overeenkomst;
– Schriftelijke aanvaarding door de klant van een aanbod of offerte van Spanplafond Totaal.
– Schriftelijke vastlegging door Spanplafond Totaal van met een klant gemaakte afspraken.
4.2 Mondelinge afspraken, welke niet schriftelijk bevestigd zijn door Spanplafond Totaal binden Spanplafond Totaal niet.
4.3 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan Spanplafons Totaal en moeten schriftelijk worden aanvaard door Spanplafond Totaal, tenzij Spanplafond Totaal en klant uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
4.4 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien de klant dertig dagen voorafgaand aan de aanvang van de door Spanplafond Totaal uit te voeren werkzaamheden en dit schriftelijk meldt aan Spanplafond Totaal. Hierbij wordt 15%van het offertebedrag in rekening gebracht.
4.5 In de in artikel 4.4 genoemde termijn verstreken is alvorens klant de overeenkomst annuleert is klant het gehele factuurbedrag schuldig aan Spanplafond Totaal.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De door Spanplafond Totaal vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen en vermeld.
5.2 Prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien na de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat is Spanplafond Totaal gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen met maximaal 10% van de geoffreerde of de overeengekomen prijs. Voor zover Spanplafond Totaal de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 6 Aanvang van de Werkzaamheden
6.1 De datum waarop Spanplafond Totaal begint met de uitvoering van de werkzaamheden wordt in overleg tussen Spanplafond Totaal en klant vastgesteld.
6.2 Indien Spanplafond Totaal door toedoen van de klant niet op de afgesproken datum kan aanvangen met de werkzaamheden, is de klant aansprakelijk voor allen door Spanplafond Totaal te maken kosten en schade die ontstaat door vertraging.
6.3 Spanplafond Totaal is gerechtigd om de werkzaamheden op een andere datum uit te voeren dan overeengekomen is met de klant indien omstandigheden dit vereisen, zonder dat Spanplafond Totaal op enige wijze schadeplichtig is jegens de klant.

Artikel 7 Meer en minder werk
7.1 De klant en Spanplafond Totaal aanvaarden dat bij de uitvoering van de overeenkomst minder of meer werkzaamheden, moeten worden verricht dan overeengekomen is in de offerte/overeenkomst. Indien Spanplafond Totaal meerwerk moet uitvoeren, zal Spanplafond Totaal de klant daarover informeren en in overleg met de klant dit meerwerk uitvoeren.
7.2 Indien Spanplafond Totaal minder of meer werkzaamheden moet verrichten als omschreven en artikel 7.1 is hetgeen in deze artikelen van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen de klant en Spanplafond Totaal.
7.3 Bij meerwerk zal Spanplafond Totaal de klant tijdig informeren over de kosten. De extra kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
7.4 Indien Spanplafond Totaal niet kan aanvangen met de werkzaamheden vanwege onvoorziene omstandigheden, die doormiddel van meerwerk te dienen worden verholpen, is Spanplafond Totaal daarvoor nimmer aansprakelijk.
7.5 Spanplafond Totaal zal nimmer overgaan tot de verwijdering van asbest, Indien dit noodzakelijk mocht zijn voor de aanvang/continuering van de werkzaamheden is Spanplafond Totaal gerechtigd de geleden vertragingsschade op de klant te verhalen.

8 Uitvoering werkzaamheden
8.1 De contractspartij draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor, dat
– Spanplafond Totaal diens personeel of de door Spanplafond Totaal ingeschakelde derden op het tijdstip waarop de montagewerkzaamheden uitgevoerd zullen worden deze montagewerkzaamheden onbelemmerd en ononderbroken kunnen starten, voorzetten en volbrengen en eventuele aanwezig meubilair is verwijderd.
– Voldoende noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en andere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
– De door Spanplafond Totaal eventuele verlangde (gedeeltelijke) vooruitbetaling is verricht.
– Noodzakelijke gegevens en vergunningen zijn verkregen.
– Aansluitingsmogelijkheden of elektrische apparaten en verlichting en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde middelen voor handen zijn.
– Spanplafond Totaal over voldoende tekeningen de beschikking verkrijgt omtrent de ligging van de eventuele kabels, buizen en leidingen.
8.2 Voor zover Spanplafond Totaal tijd verliest doordat de contractpartij niet aan een of meer van de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 8.1 heeft voldaan wordt de levertijd verlengt met de duur van de vertraging
8.3 De kosten of schade die voor Spanplafond Totaal ontstaan doordat de contractpartij niet aan de verplichtingen heeft voldaan zoals vermeld in 8.1 zijn volledig voor rekening van de contractpartij.


9 Levering en levertijd ten aanzien van montagewerkzaamheden
9.1 De levertijd voor montage van Spanplafond Totaal zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk overeengekomen. De levertijd is op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden gebaseerd alsmede op tijdige levering (door derden) van de voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden vereiste zaken.
9.2 De montagewerkzaamheden gelden als uitgevoerd en opgeleverd, indien
– Spanplafond Totaal heeft bericht dat het montagewerk is uitgevoerd en de contractpartij het werk heeft goedgekeurd.
– De contractspartij het gemonteerde werk dan wel de ruime waarin het werk is verricht in gebruikt neemt.
– De contractspartij Spanplafond Totaal voor het geleverde werk heeft betaald.
9.3 Gebreken van geringe betekenis welke op eenvoudige wijze door Spanplafond Totaal kunnen worden hersteld, zullen nimmer aanleiding kunnen vormen voor de contractspartij goedkeuring aan de oplevering van het werk te onthouden.
9.4 Opneming van de werkzaamheden zullen plaatsvinden op een nader overeen te komen tijdstip, nadat Spanplafond Totaal te verrichte werkzaamheden naar inziens van Spanplafond Totaal zijn voltooid.
9.5 Na de opneming als bedoeld in 9.4 dienen klachten over werkzaamheden binnen acht dagen, schriftelijk aan Spanplafond Totaal te worden vermeld.
9.6 Werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien de contractspartij niet binnen de in artikel 9.5 bepaalde termijn zijn klachten ten gehore heeft gebracht.

10 Overmacht
10.1 Voor zover Spanplafond Totaal tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de contractspartij na te komen door een oorzaak welke buitende schuld van Spanplafond Totaal ligt en noch krachtens wet en rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Spanplafond Totaal komt is Spanplafond Totaal gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
10.2 Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in 10.1 verdere nakoming van de overeenkomst op Spanplafond Totaal een onredelijke zware last legt heeft Spanplafond Totaal het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.3 Onder omstandigheden als hiervoor genoemd in artikel 10.1 vallen onder meer bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storing in het verkeer, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertragingen bij leveringen aan Spanplafond Totaal, molest, aardbeving, oorlog, brand, waterschade of storing in de levering van energie.

Artikel 11 Verplichtingen klant
11.1 Klant stelt Spanplafond Totaal in de mogelijkheid de werkzaamheden uit te voeren.
11.2 Klant dient zich zorg te dragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt is Spanplafond Totaal gerechtigd de werkzaamheden voorde klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat Spanplafond Totaal daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens klant.
11.3 De door Spanplafond Totaal verbruikte energie voor de uitvoering van de werkzaamheden komen voor rekening van de klant.
11.4 Klant dient er voor te zorgen dat de locatie waar Spanplafond Totaal de werkzaamheden zal verrichten niet toegankelijk is voor water en-of wind
11.5 Contractspartij dient passende maatregelen te nemen om schade aan muren of vloeren te voorkomen. Spanplafond Totaal zal nimmer aansprakelijk zijn voor deze schade
11.6 Klant dienst ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van Spanplafond Totaal behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door Spanplafond Totaal te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
11.7 Indien de door Spanplafond Totaal te verrichte werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in 11.6, dient de klant de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan Spanplafond Totaal te vergoeden mits deze omstandigheden de klant kunnen worden toegerekend.
11.8 klant dient zorg te dragen dat Spanplafond Totaal alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de werkzaamheden naar behoren te voldoen. Tevens dient de klant te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals vergunningen etc. klant vrijwaart Spanplafond Totaal voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juiste en/of onvolledig zijn de gegevens of goedkeuringen.

Artikel 12 Prijzen
12.1 De door Spanplafond Totaal vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeen is gekomen.
12.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Spanplafond Totaal en klant zich prijsverhogingen voordoen voor de Spanplafond Totaal te gebruiken materialen, energie of enige andere benodigdheden voor de uitvoer van de werkzaamheden is Spanplafond Totaal gerechtigd deze meer kosten door te berekenen aan de klant.

Artikel 13 Betalingsvoorwaarden
13.1 Alle door Spanplafond Totaal verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum te voldoen.
13.2 Na de oplevering van werkzaamheden dient de klant het gehele verschuldigde bedrag contant of per pin betaling aan Spanplafond Totaal voldoen.
13.3 Voor alle leveringen hanteert Spanplafond Totaal aanbetaling van 40% bij een schriftelijk akkoord of bestelling en 60% bij levering of oplevering.
13.4 Spanplafond Totaal in voorts gerechtigd naar mate de uit te voeren werkzaamheden te verlangen dat de klant een aanvullende vooruitbetaling voldoet voor dat Spanplafond Totaal verplicht is de werkzaamheden verder uit te voeren
13.5 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn zal Spanplafond Totaal een Schriftelijke ingebrekestelling verzenden waarbij de klant veertien dagen wordt geboden om alsnog over te gaan tot voldoening van de factuur. Indien de klant na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke is, is de klant aan Spanplafond Totaal wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt.
13.6 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.5 zal Spanplafond Totaal ook de wettelijke incassokosten in rekening brengen op het moment dat de klant in verzuim is.
13.7 Spanplafond Totaal kan een verschuldigd bedrag volledig opeisen zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin
– Aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– Ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
– Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Spanplafond Totaal voortvloeiend verplichtingen;
– Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
– Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Spanplafond Totaal.;
– Kant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven.
– Bij terugkerende betalingsproblemen.

Artikel 14 Garantie
14.1 Spanplafond Totaal verleent op haar verkochte en geleverde zaken alleen garantie, indien en voor zover deze door haar leverancier wordt verleend.
14.2 Spanplafond Totaal staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door haar verkochte en geleverde zaken en/of verrichte montagewerkzaamheden. Indien de contractpartij voordat hij een beroep doet op garantie herstellingen of veranderingen aan de geleverde zaken of door derden doet verrichten, dan wel indien de contractpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk de garantieaanspraak. De contractspartij zal geen betaling kunnen weigeren op grond van het feit, dat Spanplafond Totaal haar garantieverplichtingen nog niet of nog niet ten volle is nagekomen.
14.3 De garantieverklaring door Spanplafond Totaal kan slechts de contractspartij van leverancier aanspraak maken Derden waaronder kopers van contractspartij kunnen geen rechten aan de garantie ontlenen.
14.4 Uitgesloten van garantie is schade ontstaan door:
– Water en/of andere vloeistoffen die op het spanplafond neerkomen en/of er zich ophouden.
– uitgezonderd slijtage, vervuiling en/of beschadiging ten gevolge van oneigenlijk gebruik (mechanische beschadiging);
– Schade ontstaan door vacuümvorming en/of drukvorming ten gevolge van luchtverplaatsing apparatuur (afzuiginstallaties, etc.) of thermische lekkage;
– Schade ten gevolge van natuurrampen, brand, oproer, oorlog, etc;
Het niet of niet goed uitvoeren van de door leverancier geadviseerde reparaties en/of aanpassingen in bovenliggende plafonds en/of nevenliggende wanden.
– Onvakkundige plaatsing, behoudens voor zover plaatsing is verricht door Spanplafond Totaal of plaatsing door niet gecertificeerde monteurs.
14.5 Met inachtneming van de hiervoor vermelde beperkingen en onder de navolgende voorwaarden heeft de contractspartij gedurende tien jaar na levering recht op de navolgende garantie op geleverde spanplafonds en aanzien van zichtbare spankrachtvermindering en materiaalfouten.
Gedurende de eerste zes maanden na levering kosteloze vervanging van de geleverde zaken en verrichte montagewerkzaamheden, gedurende het restant van het eerste jaar na levering vervanging en montage van de geleverde zaken tegen een vergoeding van 15% van het contract belang.
Gedurende het twee tot en met het vijfde jaar na levering, vervanging van de geleverde zaken en de uitvoering van de montage werkzaamhedentegen betaling van 30%, 40%60% en 75%.
Gedurende zes tot en met het tiende jaar na levering, vervanging van de geleverde zaken , dan wel herstel van verrichte montagewerkzaamheden tegen betaling van respectievelijk 80 %, 85%, 90% en 95% van de koopsom.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Spanplafond Totaal sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door Spanplafond Totaal verrichte werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Spanplafond Totaal.
15.2 Spanplafond Totaal is nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd, dan wel montagewerkzaamheden zijn uitgevoerd.
15.3 Voor vergoedingen komen niet in aanmerking; derving van inkomsten, letselschade, schade veroorzaakt door montagepersoneel van Spanplafond Totaal of ingeschakelde derden.
15.4 Spanplafond Totaal is nimmer aansprakelijk voor ontstaan door of ten gevolg van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze bestemd zijn.
15.5 Spanplafond Totaal is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten:
Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Spanplafond Totaal partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van Toepassing.
16.2 Geschillen tussen Spanplafond Totaal en klant zullen ten allen tijde worden voorgelegd aan de rechtbank te Almelo, tenzij een geschil behoort tot de competentie van een rechtbank sector kanton. Wanneer een geschil tot de competentie van een rechtbank sector kanton behoort, is de sector kanton bevoegd conform de regels van het wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering.